Monographs

Авторы Название Серия Дата публикации
N. Arshed, V. Barinova, H. Do, I. Drummond, X. Li, T. Mazwai, I. Mitsui, B. Ndemo, B. Piasecki, J. Potter, A. Rogut, D. Smallbone, D. Storey, M. Xheneti, J. Xu, S. Zemtsov A Research Agenda for Entrepreneurship Policy Elgar Research Agendas, 2020. 224 p. 03.08.2020
Abramov A.E. Avdonina A.M.. Avksentyev N.A.. Apevalova E.A.. Arlashkin I.Yu.. Bayeva M.A.. Balandina G.V.Barbashova N.E.. Barinova V.A.. Belev S.G.. Bobylev Yu.N.. Bozhechkova A.V.. Borzykh K.A.. Burdyak A.Ya.. Volovik N.P.. Gataulina E.A.. Grishina E.E.. Dezhina I.G.. Deryugin A.N.. Eliseyeva M.A.. Zemtsov S.P.. Zubov S.A.. Ignatov A.A.. Idrisov G.I.. Izryadnova O.I..Kazenin K I.. . Kaukin A.C.. Knobel A.Yu.. Kuzyk M.G.. Kurakova N.G.. Larionova M.V.. Lyashok V.Yu.. Maleva T.M.. Malginov G.N.. Mau V.A.. Miller E.M.. Mkrtchyan N.V.. Nazarov V.S.. Pleskachev Yu.A.. Polezhayeva N.A.. Ponomarev Yu. Yu.. Ponomareva E.A.. Popova I.M.. Radygin A.D.. Sakharov A.G..Simachev Yu.V.. Sisigina N.N.. Sokolov I.A.. Starodubrovskaya I.V.. Sternik S.G.. Ternovskiy D.S.. Tishchenko T.V.. Trunin P.V.. Fedyunina A.A.. Florinskaya Yu.F.. Khasanova R.R.. Tsareva Yu.V.. Tsukhlo S.V.. Chernova M.I.. Shagayda N.I..Shadrin A.E.. Shelepov A.V.. Shishkina E.A. Russian Economy in 2019. Trends and Outlooks (Issue 41) Russian Economy: Trends and Perspectives 10.06.2020
Abramov A., Apevalova E., Arlashkin I., Baeva M., Barbashova N., Barinova V., Belev S., Bobylev Yu., Bozhechkova A., Burdyak A., Chernova M., Dezhina I., Deryugin A., Drobyshevsky S., Eliseeva M., Florinskaya Yu., Gataulina E., Grishina E., Izryadnova O., Kazenin K., Khasanova R., Khromov M., Kiyutsevskaya A., Klyachko T., Knobel A., Kuzyk M., Leonov E., Lyashok V., Maleva T., Malginov G., Mau V., Mkrtchyan N., Pavlov P., Polezhaeva N., Radygin A., Shagaida N., Shadrin A., Shishkina E., Seredkina E., Simachev Yu., Sokolov I., Starodubrovskaya I., Sternik S., Tischenko T., Trunin P., Tsareva Yu., Tsukhlo S., Uzun V., Volovik N., Zatsepin V., Zemtsov S. Russian Economy in 2018. Trends and Outlooks (Issue 40) Russian Economy: Trends and Perspectives 19.06.2019
Abramov A., Avraamova E., Aksenov I., Arlashkin I., Baeva M., Balandina G., Barbashova N., Barinova V., Belyov S., Belyakov S., Bobylev YU., Bozhechkova A., Burdyak A., Volovik N., Gataulina E., Grishina E., Dezhina I., Deryugin A., Deshko M., Eliseeva M., Zatsepin V., Zemcov S., Izryadnova O., Kazenin K., Kiyucevskaya A., Klyachko T., Knobel' A., Kuzyk M., Loginov D., Lyashok V., Maleva T., Mal'ginov G., Mamedov A., Mau V., Mkrtchyan N., Polezhaeva N., Polyakova A., Radygin A., Semionova E., Simachev YU., Sokolov I., Sternik S., Tishchenko T., Tokareva G., Trunin P., Uzun V., Florinskaya YU., Khromov M., Careva YU., Cuhlo S., Cymbal V., Chernova M., Shagajda N., Shadrin A., YAnbyh R. Russian Economy in 2017. Trends and Outlooks (Issue 39) Russian Economy: Trends and Perspectives 31.05.2018
Drobyshevsky S., Idrisov G., Sinelnikov-Murylev S., Trunin P. CHAPTER 16 – FISCAL AND MONETARY POLICY RUSSIA: Strategy, policy and administration 25.01.2018
V.Mau, A.Bozhechkova, A.Knobel', A.Kiyucevskaya, P.Trunin, S.Belyov, A.Mamedov, E.Fomina, S.SHatalova, T.Tishchenko, A.Huzina, I.Arlashkin, N.Barbashova, A.Abramov, N.Avksent'ev, E.Grishina, A.Kireeva, A.SHadrin, M.Hromov, O.Izryadnova, S.Drobyshevskij, M.Kazakova, S.Cuhlo, YU.Bobylev, V.Uzun, N.SHagajda, N.Volovik, E.Avraamova, A.Burdyak, E.Grishina, D.Loginov, V.Lyashok, T.Maleva, N.Mkrtchyan, A.Polyakova, YU.Florinskaya, T.Klyachko, G.Tokareva, G.Sternik, S.Sternik, G.Mal'ginov, A.Radygin, E.Apevalova, N.Polezhaeva,N.Zudin, M.Kuzyk, YU.Simachev, I.Dezhina, V.Cymbal, V.Zacepin, K.Kazenin Russian Economy in 2016. Trends and Outlooks. (Issue 38) Russian Economy: Trends and Perspectives 25.05.2017
Mau V., Bozhechkova А., Kiyutsevskaya А., Trunin P, Belev S., Mamedov А., Fomina Е., Alaev А., Abramov А., Shadrin А., Izryadnova О., Drobyshevsky S., Kazakova М.,Tsukhlo S., Idrisov G., Kaukin А., Ponomarev Yu., Bobylev Yu., Gataulina Е., Shagaida N., Uzun V., Yanbykh R., Volovik N., Baeva М., Knobel А., Karachurina L.Klyachko Т.Dezhina I.Malginov G., Radygin А.Apevalova Е., Polezhaeva N., Zadonsky G.Sternik G.Starodubrovskaya I., Kazenin К.Tsymbal V., Zatsepin V. Russian Economy in 2015. Trends and Outlooks. (Issue 37) Russian Economy: Trends and Perspectives 07.06.2016
V. Mau, A. Bozhechkova, A. Knobel, A. Kiyutsevskaya, P. Trunin, M. Khromov, S. Belev, M. Deshko, E. Fomina, A. Alaev, A. Deryugin, A. Mamedov, A. Abramov, A. Shadrin, O. Izriadnova, S. Drobyshevsky, M. Kazakova, S. Tsukhlo, Yu. Bobylev, N. Shagaida, V. Uzun, N. Karlova, R. Yanbykh, N. Volovik, S. Misikhina, L. Karachurina, T. Kliachko, I. Dezhina, G. Malginov, A. Radygin, E. Apevalova, N. Polezhaeva, Ju. Simachev, M. Kuzyk, G. Zadonsky, G. Sternik, I. Starodubrovskaya, K. Kazenin, V. Zatsepin, V. Tsymbal Russian Economy in 2014. Trends and Outlooks. (Issue 36) Russian Economy: Trends and Perspectives 18.06.2015
V. Mau, A. Bozhechkova, A. Kiyutsevskaya, P. Trunin, А. Mamedov, S. Belev, M. Deshko, А. Alaev, I. Arlashkin, A. Deryugin, V. Nazarov, А. Abramov, М. Khromov, А. Shadrin, О. Izriadnova, S. Tsukhlo, Е. Iluykhina, Yu. Bobylev, N. Karlova, V. Uzun, N. Shagaida, R. Yanbykh, N. Volovik, S. Misikhina, L. Karachurina, Т. Kliachko, I. Dezhina, G. Malginov, А. Radygin, Yu. Simachev, М. Kuzyk, B. Kuznetsov, E. Pogrebniak, Е. Apevalova, N. Polezhaeva, G. Zadonsky G. Sternik, V. Tsymbal, V. Zatsepin, I. Starodubrovskaya, K. Kazenin, I. Tolmacheva Russian Economy in 2013. Trends and Outlooks. (Issue 35) Russian Economy: Trends and Perspectives 27.05.2014  
V. Mau N. Luksha P. Trunin S. Belev T. Tischenko A. Alaev A. Mamedov V. Nazarov A. Abramov M. Khromov A. Shadrin O. Izriadnova S. Tsukhlo E. Iluykhina Yu. Bobylev N. Karlova V. Uzun N. Shagaida R. Yanbykh N. Volovik S. Prikhodko S. Misikhina L. Karachurina T. Kliachko I. Dezhina G. Malginov A. Radygin S. Avdasheva A. Shastitko E. Apevalova M. Kuzyk Yu. Simachev G. Zadonsky G. Sternik V. Zatsepin V. Tsymbal K. Kazenin I. Starodubrovskaya I. Tolmacheva Russian Economy in 2012. Trends and Outlooks. (Issue 34) Russian Economy: Trends and Perspectives 28.05.2013
V. Mau N. Luksha P. Trunin S. Drobyshevsky I. Sokolov Т. Tischenko А. Alaev А. Mamedov V. Nazarov А. Abramov А. Vedev М. Khromov А. Shadrin О. Izriadnova S. Tsukhlo Е. Iluykhina Yu. Bobylev I. Fedorov N. Karlova N. Shagaida R. Yanbykh N. Volovik S. Prikhodko К. Kharina S. Misikhina L. Karachurina Т. Kliachko I. Dezhina G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev D. Ivanov М. Kuzyk Е. Apevalova N. Polezhaeva G. Zadonsky G. Sternik V. Zatsepin E. Trofimova V. Tsymbal I. Starodubrovskaya Russian Economy in 2011. Trends and Outlooks. (Issue 33) Russian Economy: Trends and Perspectives 21.05.2012
V. Mau, S. Zhavoronkov, K. Yanovskiy, Т. Klyachko, S. Sinelnikov-Murylev, V. Nazarov, A. Zolotariova, A. Kireeva, I. Starodubrovskaya, M. Alekseev, R. Conrad, I. Sokolov, I. Trunin, Yu. Bobylev, E. Shkrebela, A. Zolotariova, S. Shatalov, A. Levashenko, S. Drobyshevsky, P. Trunin, G. Idrisov, L. Freinkman, S. Prikhodko, A. Pakhomov, N. Volovik, A. Radygin, R. Entov, V. Dashkeev Transition Economy. Collection of selected articles. 2003–2009 IEP monographs 16.04.2012  
V. Mau S. Borisov P. Trunin S. Sinelnikov-Murylev I. Sokolov T. Tischenko А. Siluanov А. Abramov S. Drobyshevsky А. Маmedov V. Nazarov А. Shadrin О. Izriadnova S. Tsukhlo Е. Astafieva Е. Iluykhina S. Misihina К. Kharina S. Prikhodko N. Volovik R. Yanbykh N. Shagaida N. Karlova Yu. Bobylev Yu Simachev А. Radygin G. Malginov М. Kuzyk I. Dezhina Т. Kliachko L. Karachurina S. Misihina N. Shmeleva Е. Apevalova G. Sternik G. Malginov О. Smirnova G. Zadonsky V. Zatsepin Е. Velikova А. Levashenko А. Kireeva I. Starodubrovskaya N. Mironova V. Tsymbal E. Trofimova Russian economy in 2010. Trends and outlooks (Issue 32) 24.05.2011
Е. Gaidar V. Mau P. Trunin I. Sokolov Е. Fomina А. Siluanov V. Nazarov А. Mamedov А. Abramov L. Mikhailov L. Sycheva А. Shadrin S. Drobyshevsky Е. Astafieva О. Izriadnova S. Tsukhlo Е. Iluykhina Yu. Bobylev N. Karlova N. Shagaida R. Yanbykh N. Volovik S. Prikhodko L. Karachurina Т. Kliachko L. Popovich S. Shishkin I. Dezhina G. Malginov А. Radygin B. Kuznetsov М. Kuzyk Yu. Simachev Е. Apevalova Т. Kiblitskaya О. Smirnova G. Zadonsky G. Malginov G. Sternik V. Zatsepin Е. Trofimova V. Tsymbal Н. Mironova I. Starodubrovskaya I. Tolmacheva А. Kireeva Russian economy in 2009. Trends and outlooks (Issue 31) Russian economy 20.05.2010  
V. Mau S. Drobyshevsky О. Kochetkova P. Trunin I. Sokolov V. Nazarov М. Kazakova А. Siluanov S. Sinelnikov-Murylev А. Mamedov V. Nazarov P. Kadochnikov N. Burkova О. Izriadnova Yu. Bobylev Е. Astafieva L. Sycheva L. Mikhailov Е. Khudkо А. Shadrin S. Tsukhlo О. Izriadnova L. Freinkman А. Kaukin V. Dashkeev Е. Ilukhina R. Yanbykh N. Shagaida G. Rodionova N. Karlova N. Volovik А. Surinov I. Kolosnitsyn S. Prikhodko L. Karachurina S. Shishkin Т. Kliachko I. Dezhina G. Malginov А. Radygin М. Kuzyk А. Abramov Е. Apevalova Yu. Simachev О. Smirnova G. Zadonsky G. Sternik G. Malginov V. Zatsepin V. Tsymbal N. Mironova А. Levashenko I. Tolmacheva I. Starodubrovskaya Russian economy in 2008. Trends and outlooks (Issue 30) Russian Economy: Trends and Perspectives 05.05.2009
Е.Gaidar; V.Mau; V.Dashkeev, L.Freinkman P.Trunin; S.Drobyshevskiy I.Sokolov; М.Kazakova; P.Kadochnikov, V. Nazarov, S.Sinelnikov-Murylev;– А.Mamedov, V.Nazarov; N. Burkova;А.Shadrin; L.Mikhailov, L.Sycheva; Е.Astafieva, Yu.Bobylev, О.Izriadnova; S.Tsukhl Russian economy in 2007. Trends and outlooks (Issue 29) Russian Economy: Trends and Perspectives 05.03.2008
S. Sinelnikov-Murylev, P. Kadochnikov, I. Trunin, S. Chetverikov From Elections to Appointments of the Regional Governors: Major Challenges and Outcomes CEPRA 05.02.2008
S. Prihodko, N. Volovik, A. Hecht, B. Sharpe, M. Mandres Special Economic Zones CEPRA 10.11.2007
О. Lugovoy, V. Dashkeyev, I. Mazayev, D. Fomchenko, Е. Polyakov, A. Hecht Analysis of Economic Growth in Regions: Geographical and Institutional Aspect CEPRA 31.10.2007
Y. Gaidar; V. Mau; P.Trunin; D. Polevoy; S. Drobyshevsky, P.Kadochnikov. S. SinelnikovMourylev; А. Mamedov, V. Nazarov, I. Trunin;D. Polevoy; A. Shadrin; D. Kostikov, L. Mikhailov, L. Sycheva; N. Mironova, I. Starodubrovskaya; Е. Аstafieva, Yu. Bobylev, O. Izryadnova, О. Lugovoi, R. Saakyan; S. Tsukhlo; O. Izryadnova, E. Ilyukhina; N. Volovik, S. Prikhodko; N. Karlova, E. Serova, T. Tikhonova, O. Shick; I. Kolosnitsyn А. Surinov; Е. Kobzar; L. Russian economy in 2006. Trends and outlooks (Issue 28) Russian economy in 2006. Trends and outlooks 03.04.2007
V. Mau; S. Drobyshevsky, P. Trunin; P.Kadochnikov. S. SinelnikovMourylev; D. Polevoy; V. Nazarov, I. Trunin; A. Shadrin;O. Izryadnova; Yu. Bobylev, S. Tsukhlo;E. Ilyukhina; N. Karlova, P. Mokshina, E. Serova, T. Tikhonova, O. Shick; I. Dezhina; I. Rozhde Russian economy in 2005. Trends and outlooks (Issue 27) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.05.2006
S. Sinelnikov-Murylev, P. Kadochnikov, I. Trounin, S. Chetverikov, M. Vigneault Fiscal Federalism in Russia: Soft Budget Constraints of Regional Governments CEPRA 06.02.2006
S. Zhavoronkov, V. Novikov; S. Drobyshevsky; P. Trunin; S. Ponomarenko; I. Trunin, A. Katamadze, V. Nazarov; D. Polevoy; A. Shadrin; O. Izryadnova, Yu. Bobylev; S. Tsukhlo; E. Ilyukhina; N. Karlova, T. Tikhonova, E. Serova, I. Khramova, I. Dezhina; I. Rozhdestvenskaya, S. Shishkin; N. Volovik, S. Prikhodko; V. Zatsepin, A. Lebedeva, V. Tsymbal; A. Radygin, G. Malginov, N. Shmeleva; I. Mezheraups, Yu. Simachev; A. Abramov; E. Marushkina, L. Mihaylov, L. Sycheva, O. Tochilina; G. Malginov , G. Sterni Russian economy in 2004. Trends and Perspectives (Issue 26) Russian Economy: Trends and Perspecitves 07.03.2005
Ye. Gaidar A Long Time. Russia in the World: Essays on Economic History Publishing house "Delo" 18.01.2005  
 Previous page
1 2 3 4 5