[R] Urban, Rural, and Regional Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Prihodko, N. Volovik, A. Hecht, B. Sharpe, M. Mandres Special Economic Zones CEPRA 10.11.2007
О. Lugovoy, V. Dashkeyev, I. Mazayev, D. Fomchenko, Е. Polyakov, A. Hecht Analysis of Economic Growth in Regions: Geographical and Institutional Aspect CEPRA 31.10.2007
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
Group of authors IET Russian economy in 2002. Trends and Perspectives (Issue 24) Russian Economy: Trends and Perspecitves 10.03.2003  
V. Zhdanov, O. Kuznetsova, V. Mau, V. Plyukhin, S. Prikhodko, M. Wojciechowski, A. Hecht Problems Related to Development of the Kaliningrad Region As an Exclave Territory of the Russian Federation CEPRA 29.12.2002
S. Drobyshevski, S. Dneprovskaya, O. Izryadnova, D. Levchenko, L. Lederman, G. Malginov, M. Turuntseva, P. Hobson Investments: the Regional Aspects CEPRA 29.11.2002
B. Boots, S. Drobyshevsky, O. Kochetkova,, G. Malginov, V. Petrov, G. Fedorov, Al. Hecht, A. Shekhovtsov, A. Yudin Typology of Russian Regions CEPRA 29.10.2002
S. Zhavoronkov, O. Izryadnova, V. Mau, I. Starodubrovskaya Regional Aspects of the Russian Economy Development Surveyed by an Example of Development of a Social and Economic Development Concept for the Republic of Altai CEPRA 27.09.2002
V. Mau S. Batkibekov Yu. Bobylev S. Drobyshevksy O. Izryadnova O. Lugovoy S. Sinelnikov-Murylev D. Skripkin A. Shadrin Yu. Bobylev T. Logacheva S. Tsukhlo E. Ilyukhina T. Tikhonova E. Serova I. Khramova O Shik I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Vatolkin E. Lyuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal D. Popova I. Rozhdetsvenskaya S. Shishkin A. Radygin I. Sidorov N. Shmeleva E. Marushkina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik L. Anisimova E. Serova E. Shkrebela D. Levchenko N. Karlova Russian economy in 2001. Trends and Perspectives (Issue 23) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.03.2002  
A. Zolotareva, O. Izryadnova, P. Kadotchnikov, Ye. Kitova, A. Radygin, S. Sinelnikov, I. Trounin, T. Chizhelikova, S. Shatalov, A. Yudin, John Rayner, Shauna McLarnon Evolution of the Federal Center-Northern regions financial relationship and its consequences for “organized“ migration out of the North CEPRA 20.05.2001
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky S. Dnepropetrovskaya O. Lugovoi S. Sinelnikov-Murylev I. Trunin A. Shardrin S. Chetverekov Yu. Bobylev O. Izryadnova Т. Logacheva S. Tsoukhlo E. Serova I. Khramova N. Karlova T. Tikhonova I. Degina E. Ilyukhina L. Lugacheva N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Luboshits V. Tsymbal E. Khrustalev D. Popov I. Rogdestvenskaya S. Shishkin A. Radygin L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik Russian economy in 2000. Trends and Perspectives (Issue 22) Russian Economy: Trends and Perspectives 06.03.2001  
S. Batkibekov, S. Drobyshevsky, A. Zolotareva, S. Stashkov, I. Trunin, A. Yudin The long-term program of the development of the Republic of Altai Progress report on the project “Reforming Regional Financial Systems” under the technical assistance project under the auspices of Know-How Fund 10.11.2000
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky T. Drobyshevskaya O. Izryadnova P. Kadochnikov O. Kochetkova O. Lugovoi V. Mau V. Stupin I. Trunin A. Shardrin S. Shatalov A. Radygin Yu. Bobylev Т. Logacheva E. Serova I. Khramova N. Kralova T. Tikhonova N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Ilyukhina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev I. Rozdetsvenskaia S. Shishkin I. Kolosnitsyn S. Sinelnikov Russian economy in 1999. Trends and Perspectives (Issue 21) Russian Economy: Trends and Perspectives 12.03.2000  
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996