Gaidar Institute Publications

Авторы Название Серия Дата публикации
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (January 2019) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 21.01.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (December 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 25.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (November 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 24.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (October 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 23.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (September 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 13.12.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.17(100) November 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 04.12.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.16(99) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.11.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.15(98) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.14(97) September 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.13(96) August 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 27.08.2019
Ivan Lyubimov Russia’s diversification prospects Russian Journal of Economics. 2019. No.5(2). P.177–198 06.08.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.12(95) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 31.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.11(94) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.10(93) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 28.06.2019
Abramov A., Apevalova E., Arlashkin I., Baeva M., Barbashova N., Barinova V., Belev S., Bobylev Yu., Bozhechkova A., Burdyak A., Chernova M., Dezhina I., Deryugin A., Drobyshevsky S., Eliseeva M., Florinskaya Yu., Gataulina E., Grishina E., Izryadnova O., Kazenin K., Khasanova R., Khromov M., Kiyutsevskaya A., Klyachko T., Knobel A., Kuzyk M., Leonov E., Lyashok V., Maleva T., Malginov G., Mau V., Mkrtchyan N., Pavlov P., Polezhaeva N., Radygin A., Shagaida N., Shadrin A., Shishkina E., Seredkina E., Simachev Yu., Sokolov I., Starodubrovskaya I., Sternik S., Tischenko T., Trunin P., Tsareva Yu., Tsukhlo S., Uzun V., Volovik N., Zatsepin V., Zemtsov S. Russian Economy in 2018. Trends and Outlooks (Issue 40) Russian Economy: Trends and Perspectives 19.06.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.9(92) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.06.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (August 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 06.06.2019
Michael Alexeev, Nikolay Avxentyev, Arseny Mamedov, Sergey G. Sinelnikov-Murylev Fiscal Decentralization, Budget Discipline, and Local Finance Reform in Russia’s Regions Public Finance Review. 2019. Vol. 47(4). Р. 679–717 04.06.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (July 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 03.06.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.8(91) May 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 29.05.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (June 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 15.05.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.7(90) April 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 14.05.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (May 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 13.05.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.6(89) April 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 29.04.2019
 Previous page
1 2 3 4 5