Gaidar Institute Publications

Авторы Название Серия Дата публикации
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.4(105) March 2020 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 27.03.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (April 2019) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 24.03.2020
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.3(104) March 2020 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 16.03.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (March 2019) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 06.03.2020
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.2(103) February 2020 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 04.03.2020
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.1(102) January 2020 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 02.03.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (February 2019) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 12.02.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (January 2019) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 21.01.2020
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (December 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 25.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (November 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 24.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (October 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 23.12.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (September 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 13.12.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.17(100) November 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 04.12.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.16(99) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.11.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.15(98) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.14(97) September 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.13(96) August 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 27.08.2019
Ivan Lyubimov Russia’s diversification prospects Russian Journal of Economics. 2019. No.5(2). P.177–198 06.08.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.12(95) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 31.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.11(94) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.10(93) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 28.06.2019
Abramov A., Apevalova E., Arlashkin I., Baeva M., Barbashova N., Barinova V., Belev S., Bobylev Yu., Bozhechkova A., Burdyak A., Chernova M., Dezhina I., Deryugin A., Drobyshevsky S., Eliseeva M., Florinskaya Yu., Gataulina E., Grishina E., Izryadnova O., Kazenin K., Khasanova R., Khromov M., Kiyutsevskaya A., Klyachko T., Knobel A., Kuzyk M., Leonov E., Lyashok V., Maleva T., Malginov G., Mau V., Mkrtchyan N., Pavlov P., Polezhaeva N., Radygin A., Shagaida N., Shadrin A., Shishkina E., Seredkina E., Simachev Yu., Sokolov I., Starodubrovskaya I., Sternik S., Tischenko T., Trunin P., Tsareva Yu., Tsukhlo S., Uzun V., Volovik N., Zatsepin V., Zemtsov S. Russian Economy in 2018. Trends and Outlooks (Issue 40) Russian Economy: Trends and Perspectives 19.06.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.9(92) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.06.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (August 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 06.06.2019
 Previous page
1 2 3 4 5