Monthly Review "Russian Economy: Trends and Perspectives"

Авторы Название Серия Дата публикации
L. Anisimova S. Batkibekov S. Arkhipov O. Izryadnova E. Ilyukhina A. Radygin S. Tsoukhlo I. Khramova N. Volovik N. Leonova Russian Economy: Trends and Perspectives MARCH 1999 Russian Economy: Trends and Perspectives 29.03.1999
S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva O. Izryadnova E. Ilyukhina A. Radygin Yu. Bobylev S. Tsoukhlo I. Khramova Russian Economy: Trends and Perspectives FEBRUARY 1999 Russian Economy: Trends and Perspectives 27.02.1999
T. Khokhlova S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky E. Ilyukhina M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev A. Shadrin O. Izryadnova S. Tsoukhlo N. Volovik N. Leonova Russian Economy: Trends and Perspectives JANUARY 1999 Russian Economy: Trends and Perspectives 29.01.1999
T. Khokhlova S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev O. Izryadnova S. Tsoukhlo Yu. Bobylev E. Serova N. Volovik N. Leonova S. Shishkin Russian Economy: Trends and Perspectives DECEMBER 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 21.12.1998
T. Khokhlova S. Batkitbekov S. Drobyshevsky S. Sinelnikov S. Arkhipov D. Balashova V. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva O. Izryadnova E. Ilykhina S. Tsoukhlo E. Serova N. Volovik N. Leonova Russian Economy: Trends and Perspectives NOVEMBER 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 29.11.1998
V. Mau T. Khokhlova S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Izryadnova E. Ilyukhina M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev A. Shadrin S. Tsoukhlo I. Khramova S. Prikhodko N. Volovik I. Rozdestvenskaya A. Radygin Russian Economy: Trends and Perspectives OCTOBER 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 30.10.1998
V. Mau S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky S. Sinelnikov O. Izryadnova E. Ilyukhina A. Shadrin A. Radygin S. Tsoukhlo M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev E. Serova N. Volovik N. Leonova T. Khokhlova Russian Economy: Trends and Perspectives SEPTEMBER 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 27.09.1998
T. Khokhlova S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy M. Matovnikov L. Sycheva E. Timofeev O. Izryadnova E. Ilyukhina S. Tsukhlo I. Dezhina Russian Economy: Trends and Perspectives AUGUST 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 30.08.1998
V. Novikov S. Batkitbekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lougovoy A. Shadrin M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev S. Tsoukhlo O. Izryadnova N. Volovik N. Leonova S. Shishkin Russian Economy: Trends and Perspectives JULY 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 28.07.1998
T. Khokhlova S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lougovoy O. Izryadnova G. Malgynov A. Shadrin S. Tsoukhlo E. Serova S. Tsoukhlo N. Volovik N. Leonova M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev Russian Economy: Trends and Perspectives JUNE 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives JUNE 1998 29.06.1998
S. Batkibekov S. Arkhipov O. Lougovoy O. Izryadnova S. Tsoukhlo I. Khramova N. Volovik N. Leonova M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev Russian Economy: Trends and Perspectives MAY 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 28.05.1998
V. Mau S. Batkibekov L. Anissimova S. Arkhipov O. Lougovoy A. Shadrin O. Izryadnova S. Tsoukhlo E. Serova N. Volovik N. Leonova M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev Russian Economy: Trends and Perspectives APRIL 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 26.04.1998
V. Mau S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lougovoy S. Prikhodko N. Volovik N. Leonova M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev A. Shadrin S. Tsoukhlo Russian Economy: Trends and Perspectives MARCH 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 30.03.1998
T. Khokhlova S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lougovoy A. Shadrin A. Radygin S. Tsoukhlo E. Serova N. Volovik S. Prikhodko M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev Russian Economy: Trends and Perspectives FEBRUARY 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 27.02.1998
S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy O. Izryadnova S. Tsukhlo N. Volovik N. Leonova N. Karlova I. Khramova M. Matovnikov L. Mihialov L. Sycheva E. Timofeev Russian Economy: Trends and Perspectives JANUARY 1998 Russian Economy: Trends and Perspectives 31.01.1998
T. Khokhlova S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Izryadnova S. Tsoukhlo Russian Economy: Trends and Perspectives DECEMBER 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 23.12.1997
S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy T. Khokhlova S. Tsoukhlo A. Radygin S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik E. Serova Russian Economy: Trends and Perspectives NOVEMBER 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 26.11.1997
T. Khokhlova Said Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo E. Serova S. Prikhodko N. Volovik Russian Economy: Trends and Perspectives OCTOBER 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 26.10.1997
S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy V. Mau T. Khokhlova O. Izryadnova E. Serova S. Tsoukhlo S. Prikhodko N. Volovik Russian Economy: Trends and Perspectives SEPTEMBER 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 30.09.1997
S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy S. Prikhodko O. Izriadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Russian Economy: Trends and Perspectives AUGUST 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 29.08.1997
I. Trounin S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy O. Izryadnova I. Khramova S. Tsoukhlo S. Prikhodko N. Volovik Russian Economy: Trends and Perspectives JULY 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 27.07.1997
L. Anisimova S. Batkibekov S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy S. Tsoukhlo S. Prikhodko N. Volovik N. Leonova O. Izryadnova I. Khramova S. Anosov Russian Economy: Trends and Perspectives JUNE 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 29.06.1997
L. Anisimova S. Batkibekov V. Medoev S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy О. Izriadnova Yu. Bobylev E. Serova S. Tsoukhlo S. Prikhodko A. Radygin Russian Economy: Trends and Perspectives MAY 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 26.05.1997
S. Arkhipov S. Drobyshevsky O. Lugovoy E. Serova I. Khramova S. Prikhodko N. Volovik N. Leonova S. Sinelnikov V. Medoev S. Batkibekov Russian Economy: Trends and Perspectives APRIL 1997 Russian Economy: Trends and Perspectives 30.04.1997