[K] Law and Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
Niclas Sundstrom Russia: The Duma Election Result – And Beyond Citigroup 19.02.2004
Leon Aron The Duma Election Russian Outlook 03.02.2004
Yegor Gaidar Former PM decries Russian nationalism The Washington Times 27.01.2004  
I. Starodubrovskaya, S. Javoronkov, K. Milenteva, M. Slavgorodskaya, A. Yudin, E. Korovin, A. Sancton, H. Kitchen, I. Gauthier, F. Vaillancourt, M. McMillan, Dr. Douglas Brown Analysis of Revenues and Expenses of Local Budgets CEPRA 26.12.2003
S. Batkibekov, L. Grebeshkova, I. Dezhina, A. Zolotareva, E. Kitova, E. Kostina, T. Kuznetsova, I. Rozhdestvenskaya, S. Sinelnikov-Murylev, S. Shishkin, А. Kokorev, M. Kuzyk, G. Malginov, А. Radygin, Yu. Simachev, А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003
Group of authors IET Russian economy in 2002. Trends and Perspectives (Issue 24) Russian Economy: Trends and Perspecitves 10.03.2003  
V. Mau, S. Javoronkov, O. Fomitchev, K. Yanovskiy, Paul Hobson, Lew Lederman Investment Risks in Russia's Regions: Political and Legal Origins CEPRA 29.11.2002
S. Horoshuhin, S. Javoronkov, M. Lazarowich, V. Mau, J. Wojciechowski, I. Starodubrovskaya Creating Favorable Environment for Investors: An Integrated Approach. The Novgorod Oblast Experience CEPRA 27.09.2002
S. Zhavoronkov, O. Izryadnova, V. Mau, I. Starodubrovskaya Regional Aspects of the Russian Economy Development Surveyed by an Example of Development of a Social and Economic Development Concept for the Republic of Altai CEPRA 27.09.2002
S. Shatalov Financial Leasing as Compositary Construction Yurist. 2002, №3 31.03.2002  
V. Mau S. Batkibekov Yu. Bobylev S. Drobyshevksy O. Izryadnova O. Lugovoy S. Sinelnikov-Murylev D. Skripkin A. Shadrin Yu. Bobylev T. Logacheva S. Tsukhlo E. Ilyukhina T. Tikhonova E. Serova I. Khramova O Shik I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Vatolkin E. Lyuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal D. Popova I. Rozhdetsvenskaya S. Shishkin A. Radygin I. Sidorov N. Shmeleva E. Marushkina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik L. Anisimova E. Serova E. Shkrebela D. Levchenko N. Karlova Russian economy in 2001. Trends and Perspectives (Issue 23) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.03.2002  
I. Trounin, A. Zolotareva, S. Sinelnikov, S. Dneprovskaya, S. Chetverikov, Ronald Watts, Paul Hobson, Marianne Vigneault, Robin Boadway Fiscal Federalism in Russia: Problems, Theory, Experiences CEPRA 19.09.2001
K. Janovsky, S. Zhavoronkov, O. Kochetkova, A. Mazhuga, D. Cherny, P. Dejardin, P. Hobson, D. Savoy Politico-Economic Problems of the Russian Regions CEPRA 04.06.2001
A. Zolotoreva, L. Lederman, O. Lugovoi, R. Entov Non-payments in the Russian Economy and in Regions CEPRA 03.06.2001
A. Radygin, R. Entov, A. Yudin, G. Malginov, Yu. Gritsun, V. Bondarev, O. Peredeina, Harry Swain, Troy Goodfellow Transformation of ownership relationship and comparative analysis of the Russian regions CEPRA 02.06.2001
A. Zolotareva, O. Izryadnova, P. Kadotchnikov, Ye. Kitova, A. Radygin, S. Sinelnikov, I. Trounin, T. Chizhelikova, S. Shatalov, A. Yudin, John Rayner, Shauna McLarnon Evolution of the Federal Center-Northern regions financial relationship and its consequences for “organized“ migration out of the North CEPRA 20.05.2001
S. Sinelnikov, P. Kadotchnikov, I. Trounin, E. Schkrebela Impact of intergovernmental grants on the fiscal behavior of regional authorities in Russia CEPRA 20.04.2001
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky S. Dnepropetrovskaya O. Lugovoi S. Sinelnikov-Murylev I. Trunin A. Shardrin S. Chetverekov Yu. Bobylev O. Izryadnova Т. Logacheva S. Tsoukhlo E. Serova I. Khramova N. Karlova T. Tikhonova I. Degina E. Ilyukhina L. Lugacheva N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Luboshits V. Tsymbal E. Khrustalev D. Popov I. Rogdestvenskaya S. Shishkin A. Radygin L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik Russian economy in 2000. Trends and Perspectives (Issue 22) Russian Economy: Trends and Perspectives 06.03.2001  
S. Batkibekov, S. Drobyshevsky, A. Zolotareva, S. Stashkov, I. Trunin, A. Yudin The long-term program of the development of the Republic of Altai Progress report on the project “Reforming Regional Financial Systems” under the technical assistance project under the auspices of Know-How Fund 10.11.2000
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky T. Drobyshevskaya O. Izryadnova P. Kadochnikov O. Kochetkova O. Lugovoi V. Mau V. Stupin I. Trunin A. Shardrin S. Shatalov A. Radygin Yu. Bobylev Т. Logacheva E. Serova I. Khramova N. Kralova T. Tikhonova N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Ilyukhina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev I. Rozdetsvenskaia S. Shishkin I. Kolosnitsyn S. Sinelnikov Russian economy in 1999. Trends and Perspectives (Issue 21) Russian Economy: Trends and Perspectives 12.03.2000  
A. Radygin Ownership and control of the Russian industry Conference on “Corporate Governance In Russia”, Moscow, May 31 - June 2, 1999 09.09.1999
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996  
 Previous page
1 2