[G] Financial Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
Group of authors IET Russian economy in 2002. Trends and Perspectives (Issue 24) Russian Economy: Trends and Perspecitves 10.03.2003  
A. Radygin, R. Entov, M. Turuntseva, A. Gontmakher The Problems of Corporate Governance in Russia and its Regions CEPRA 28.10.2002
V. Mau S. Batkibekov Yu. Bobylev S. Drobyshevksy O. Izryadnova O. Lugovoy S. Sinelnikov-Murylev D. Skripkin A. Shadrin Yu. Bobylev T. Logacheva S. Tsukhlo E. Ilyukhina T. Tikhonova E. Serova I. Khramova O Shik I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Vatolkin E. Lyuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal D. Popova I. Rozhdetsvenskaya S. Shishkin A. Radygin I. Sidorov N. Shmeleva E. Marushkina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik L. Anisimova E. Serova E. Shkrebela D. Levchenko N. Karlova Russian economy in 2001. Trends and Perspectives (Issue 23) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.03.2002  
A. Zolotoreva, L. Lederman, O. Lugovoi, R. Entov Non-payments in the Russian Economy and in Regions CEPRA 03.06.2001
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky S. Dnepropetrovskaya O. Lugovoi S. Sinelnikov-Murylev I. Trunin A. Shardrin S. Chetverekov Yu. Bobylev O. Izryadnova Т. Logacheva S. Tsoukhlo E. Serova I. Khramova N. Karlova T. Tikhonova I. Degina E. Ilyukhina L. Lugacheva N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Luboshits V. Tsymbal E. Khrustalev D. Popov I. Rogdestvenskaya S. Shishkin A. Radygin L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik Russian economy in 2000. Trends and Perspectives (Issue 22) Russian Economy: Trends and Perspectives 06.03.2001  
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky T. Drobyshevskaya O. Izryadnova P. Kadochnikov O. Kochetkova O. Lugovoi V. Mau V. Stupin I. Trunin A. Shardrin S. Shatalov A. Radygin Yu. Bobylev Т. Logacheva E. Serova I. Khramova N. Kralova T. Tikhonova N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Ilyukhina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev I. Rozdetsvenskaia S. Shishkin I. Kolosnitsyn S. Sinelnikov Russian economy in 1999. Trends and Perspectives (Issue 21) Russian Economy: Trends and Perspectives 12.03.2000  
A. Radygin Ownership and control of the Russian industry Conference on “Corporate Governance In Russia”, Moscow, May 31 - June 2, 1999 09.09.1999
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996