[E] Macroeconomics and Monetary Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
Group of authors IET Russian economy in 2002. Trends and Perspectives (Issue 24) Russian Economy: Trends and Perspecitves 10.03.2003  
Yegor Gaidar A Political Decision Сomparative economic studies, XLIV, xo. 4 (winter 2002), 31-35 20.11.2002  
V. Mau S. Batkibekov Yu. Bobylev S. Drobyshevksy O. Izryadnova O. Lugovoy S. Sinelnikov-Murylev D. Skripkin A. Shadrin Yu. Bobylev T. Logacheva S. Tsukhlo E. Ilyukhina T. Tikhonova E. Serova I. Khramova O Shik I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Vatolkin E. Lyuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal D. Popova I. Rozhdetsvenskaya S. Shishkin A. Radygin I. Sidorov N. Shmeleva E. Marushkina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik L. Anisimova E. Serova E. Shkrebela D. Levchenko N. Karlova Russian economy in 2001. Trends and Perspectives (Issue 23) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.03.2002  
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky S. Dnepropetrovskaya O. Lugovoi S. Sinelnikov-Murylev I. Trunin A. Shardrin S. Chetverekov Yu. Bobylev O. Izryadnova Т. Logacheva S. Tsoukhlo E. Serova I. Khramova N. Karlova T. Tikhonova I. Degina E. Ilyukhina L. Lugacheva N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Luboshits V. Tsymbal E. Khrustalev D. Popov I. Rogdestvenskaya S. Shishkin A. Radygin L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik Russian economy in 2000. Trends and Perspectives (Issue 22) Russian Economy: Trends and Perspectives 06.03.2001  
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky T. Drobyshevskaya O. Izryadnova P. Kadochnikov O. Kochetkova O. Lugovoi V. Mau V. Stupin I. Trunin A. Shardrin S. Shatalov A. Radygin Yu. Bobylev Т. Logacheva E. Serova I. Khramova N. Kralova T. Tikhonova N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Ilyukhina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev I. Rozdetsvenskaia S. Shishkin I. Kolosnitsyn S. Sinelnikov Russian economy in 1999. Trends and Perspectives (Issue 21) Russian Economy: Trends and Perspectives 12.03.2000  
S. Sinelnikov S. Arkhipov S. Drobyshevsky S. Batkibekov I. Trunin The Crisis of the Financial System in Russia. Principal Factors and Economic Policy Problems of Economic Transition. - Vol. 41, No.10, February 1999 14.02.1999
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
Yegor Gaidar The IMF and Russia The American Economic Review, Vol. 87, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1997), pp. 13-16. 12.05.1997
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996